Reglement - Haugetun Folkehøyskole

HAUGETUNS REGLEMENT

Skolearbeid

Et vellykket folkehøyskoleår forutsetter at den enkelte elev viser interesse, ansvarsbevissthet og samarbeidsvilje. Elevene må bidra til å skape et godt læringsmiljø.

Fravær

Alle undervisningstimer, morgensamlinger, internatplikter samt enkelte andre aktiviteter er obligatoriske. Fravær fra dette registreres og føres på vitnemålet.
90% registrert frammøte er forutsetning for å få 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning.
Det er mulig å søke om permisjon uten fraværsregistrering fra obligatorisk skoleaktivitet. Se egne retningslinjer og søknadsskjema for mer informasjon om dette.
Dersom en elev har mye fravær, vil skoleplassen bli vurdert.

Internatliv

Høflighet, ærlighet og gjensidig tillit er en forutsetning for et godt internatfellesskap. Enhver har plikt til å vise hensyn og respektere andres krav på ro, hvile og trygghet.
Mobbing, trusler eller vold, må ikke forekomme, hverken direkte eller via sosiale medier.
Det er rotider i internatet som alle må respektere. Elever skal ikke overnatte på et annet rom enn det de har fått tildelt uten at dette er avtalt.

Ansvar for tildelt rom

De som bor på internatrommet har felles ansvar for rommet; slik som inventar, brann­varslings­utstyr, renhold og orden. Enhver har ansvar for egne eiendeler.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke inne. Røyking på rommet vil medføre vaskegebyr på minimum kr 1000,-.

Bruk av rusmidler

Bruk og besittelse av narkotiske og andre ulovlige stoffer er forbudt mens man er elev ved skolen. Det er heller ikke tillatt å bruke, oppbevare eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på skolen og skolens område, på reiser eller arrangement i skolens regi.

Ved mistanke om bruk og besittelse av narkotika, oppfordres eleven til å skriftlig samtykke til indikatortest som evt. kan være utgangspunkt for oppfølging etter individuell plan. En slik prøve/oppfølging tas i samarbeid med eksterne aktører.

Pandemi – beredskaps og risikosituasjoner av særlig art

Skolens ledelse definerer situasjoner som anses som spesielt utfordrende.
En planmessig forebygging og oppfølgning kan kreve at skolens elever må forholde seg til ulike regler og rutiner.
Bevisste brudd på skolens forebyggende tiltak og beredskap i slike sammenhenger, kan etter en vurdering gi grunnlag for behandling i skolens disiplinærråd.
Disiplinærrådet kan i slike saker fatte vedtak om skriftlig advarsel, bortvisning eller utvisning.

Håndheving og fullmakt

Reglementet er laget for at det skal være godt å være her. Vi forventer at elevene bidrar til et positivt miljø ved skolen ved å vise respekt for skolens egenart og reglement.

Skolen vil reagere om eleven bryter dette reglement eller viser en adferd som er til skade for miljø, fellesskap eller seg selv. Brudd på reglementet kan føre til bortvisning for en periode eller utvisning for resten av skoleåret.

En elev som blir utvist for resten av skoleåret, har ikke tillatelse til å besøke skolen eller skolens arrangementer.

Les om kostnader/priser her

Husk at du får støtte fra Lånekassen for å gå på folkehøyskole